Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Η INTELECTA έχει στόχο να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών της ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό και το όνομά της αποτελεί εξασφάλιση για την Ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Στο παραπάνω πλαίσιο η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από την V HELLΑS κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας αναφορικά με τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Ηλεκτρολογικών Έργων, Συστημάτων Ασφαλείας και Κτιριακών αυτοματισμών.  Το Σύστημα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες. Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία εφαρμόζεται  και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης εντός της εταιρείας, είναι απόλυτα κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.